Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:396

Utkom från trycket den 13 juni 2005
Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);
utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 10 § arbetsmiljölagen (1977:1160)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:132, bet. 2004/05:TU15, rskr. 2004/05:265.

2)

Lagen omtryckt 1991:677.

3) Om arbetstid finns bestämmelser i arbetstidslagen (1982:673) och med stöd av denna meddelade föreskrifter.

3)

Senaste lydelse 2003:365.

Bestämmelser om arbetstiden och vilotiden vid fartygsarbete finns i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän.

Bestämmelser om arbetstiden vid visst vägtransportarbete finns i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Särskilda bestämmelser om arbetstid för minderåriga finns i 5 kap. 5 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:396

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)