Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:407

Utkom från trycket den 14 juni 2005
Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse;
utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 1 kap. 3 b § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:133, bet. 2004/05:FiU26, rskr. 2004/05:255.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.01.2003 s. 3, Celex 32002L0092).

3) Tillstånd enligt 3 § 2 behövs inte för verksamhet som bedrivs av den som är registrerad för förmedling av alla slag av försäkringar eller bara livförsäkringar enligt 2 kap. 3 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, om

3)

Senaste lydelse 2004:56.

  1. verksamheten endast är en sidoverksamhet till försäkringsförmedlingen och bara avser andelar i investeringsfonder eller sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 och 9 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder,

  2. kunders order vidarebefordras endast direkt till fondbolag, förvaltningsbolag samt fondföretag som avses i 1, och

  3. försäkringsförmedlaren i denna verksamhet inte tar emot kunders medel eller fondandelar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:407

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005, men tillämpas inte på försäkringsmäklare som utövar verksamhet enligt lagen (1989:508) om försäkringsmäklare med stöd av punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. För dessa gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Lars Afrell
(Finansdepartementet)