Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:425

Utkom från trycket den 14 juni 2005
Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening;
utfärdad den 26 maj 2005.

Regeringen föreskriver1) att 2 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening skall ha följande lydelse.

1)

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/3/EG av den 11 februari 2004 om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG med avseende på mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon (EUT L 49, 19.2.2004, s. 26, Celex 32004L0004).

2) I denna förordning avses med

2)

Senaste lydelse 2004:382.

direktiv 70/156/EEG: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/3/EG,

direktiv 70/220/EEG: rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/76/EG,

ETC-prov: en provcykel bestående av 1 800 transienta fastställda driftslägen, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG.

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:425

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)