Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:438

Utkom från trycket den 17 juni 2005
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 kap. 13 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

13 §

2) Har någon genom brott blivit dödad, har hans eller hennes efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon samma rätt som målsägande att ange brottet eller föra talan om det.

2)

Senaste lydelse 1971:875.

Avlider eljest den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada, äge närstående, som nu sagts, samma rätt att angiva brottet eller tala därå, som tillkom den avlidne, om icke av omständigheterna framgår, att denne ej velat angiva eller åtala brottet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:438

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)