Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:442

Utkom från trycket den 17 juni 2005
Lag om ändring i namnlagen (1982:670);
utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)2) att det skall införas en ny paragraf, 23 a §, samt närmast före 23 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

2)

Lagen omtryckt 1982:1134.

Föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken

23 a §

Det som sägs i 1 § fjärde stycket och 16 § om far och faderskap tilllämpas också i fråga om förälder och föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:442

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)