Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:446

Utkom från trycket den 17 juni 2005
Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);
utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § folkbokföringslagen (1991:481) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

2) En person skall folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling där han enligt 7–13 §§ är att anse som bosatt.

2)

Senaste lydelse 1997:989.

En person som är bosatt på en fastighet som innehåller flera bostadslägenheter skall folkbokföras också på lägenhet. Med bostadslägenhet avses lägenhet som är registrerad i lägenhetsregistret enligt lagen (1995:1537) om lägenhetsregister.

Ett nyfött barn folkbokförs i den församling där modern är folkbokförd eller, om modern inte är folkbokförd, i den församling där fadern eller barnets förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken är folkbokförd (födelsehemort).

Undantag från första stycket anges i 14–16 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:446

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)