Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:458

Utkom från trycket den 17 juni 2005
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;
utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt

1)

Prop. 2004/05:149, bet. 2004/05:SkU32, rskr. 2004/05:258.

dels att 40 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 8 § skall lyda ”Skattskyldighet m.m. för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak”,

dels att rubriken närmast före 35 § skall lyda ”Skattskyldighet m.m. för snus och tuggtobak”,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 40 a §, av följande lydelse.

2) Om snus eller tuggtobak importeras från tredje land av någon som inte är godkänd lagerhållare skall skatten betalas till Tullverket.

2)

Senaste lydelse 2002:419.

I övrigt tillämpas 30–32 och 34 §§ även i fråga om snus och tuggtobak. Därvid skall vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är godkänd lagerhållare.

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EG-land.

Den som i Sverige betalat skatt för tuggtobak som sedan levererats till en köpare i ett annat EG-land skall efter ansökan medges återbetalning av skatt, om inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige samt att varorna förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos beskattningsmyndigheten. Ansökan skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:458

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)