Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:481

Utkom från trycket den 17 juni 2005
Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare;
utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267.

10 §

2) Mål om tillämpningen av 5 § första stycket samt 7 § handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Därvid gäller

2)

Senaste lydelse 2003:316.

  • 33 § semesterlagen (1977:480) om preskription,

  • 23 § andra stycket föräldraledighetslagen (1995:584) om rättegången,

  • 45 a–56 §§ jämställdhetslagen (1991:433) om bevisbörda, rätt att föra talan, gemensam handläggning och preskription m.m.,

  • 36 a–38, 40, 41 och 43 §§ lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning om bevisbörda, rätt att föra talan och preskription m.m.,

  • 24 a–26, 28, 29 och 31 §§ lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder om bevisbörda, rätt att föra talan och preskription m.m. samt

  • 23 a–25, 27, 28 och 30 §§ lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning om bevisbörda, rätt att föra talan och preskription m.m.

Talan får föras vid tingsrätten i ort där arbetstagaren är eller har varit utstationerad.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:481

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Örjan Härneskog
(Näringsdepartementet)