Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:489

Utkom från trycket den 17 juni 2005
Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;
utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård skall införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275.

Tid för vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet med stöd av 4 kap. 29 eller 31 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål skall räknas in i verkställighetstiden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:489

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)