Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:493

Utkom från trycket den 17 juni 2005
Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;
utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 8 och 21 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275.

8 §

Bestämmelserna i 5–7 §§ gäller inte

  1. när en myndighet eller en domstol behöver tillgång till sådana uppgifter som avses i 5 § för att lösa tvister,

  2. för elektroniska meddelanden som befordras eller har expedierats eller beställts till eller från en viss adress i ett elektroniskt kommunikationsnät som omfattas av beslut om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning eller med hemlig teleövervakning, eller

  3. i den utsträckning uppgifter som avses i 5 § är nödvändiga för att förhindra och avslöja obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst.

21 §

Tystnadsplikt enligt 20 § första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till

  1. åtgärden att kvarhålla försändelser enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken, och

  2. angelägenhet som avser användning av hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 18 eller 19 § rättegångsbalken eller tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning eller med hemlig teleövervakning enligt 4 kap. 25 b § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:493

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)