Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:498

Utkom från trycket den 17 juni 2005
Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 9 juni 2005.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

dels att 7 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 5 a och 5 b §§, samt närmast före 5 a och 5 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

Översändande av protokoll

Protokollet som upprättas i samband med förhör genom telefon- eller videokonferens skall översändas till den utländska myndigheten.

Begäran om förlängd tidsfrist

Om beslut om tillstånd i Sverige till gränsöverskridande hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning enligt 4 kap. 26 a § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål inte kan meddelas inom 96 timmar från det att ansökan kom in, skall åklagaren begära förlängd tidsfrist från den ansökande staten med att meddela ett sådant beslut. Förlängd tidsfrist får begäras med ytterligare högst åtta dagar. Av begäran skall det framgå vilka omständigheter som motiverar en förlängd tidsfrist.

Följande kostnader skall återkrävas av den ansökande staten:

  1. sakkunnigs medverkan i Sverige: ersättning som har betalats till sakkunnig, dock inte sakkunnig som lämnat yttrande om verkställd blodundersökning när bevisupptagning gjorts efter ansökan av myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge,

  2. överförande av en i Sverige frihetsberövad person: kostnader för transport,

  3. förhör genom videokonferens: kostnaderna för driften av videolänken, arvode till tolkar och ersättning som har betalats till vittnen och sakkunniga,

  4. hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning: myndighets utlägg för teleoperatörs kostnader för verkställandet av en sådan åtgärd, och

  5. tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning: myndighets utlägg för teleoperatörs kostnader för verkställandet av en sådan åtgärd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:498

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)