Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:512

Utkom från trycket den 22 juni 2005
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:107, bet. 2004/05:UU13, rskr. 2004/05:283.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

2 b Underkommittén för förebyggande av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning till Förenta nationernas kommitté mot tortyr

 

Medlemmarna i underkommittén

 

Fakultativt protokoll den 18 december 2002 till Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:512

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

BARBRO HOLMBERG
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)