Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:530

Utkom från trycket den 27 juni 2005
Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service;
utfärdad den 16 juni 2005.

Regeringen föreskriver att 1, 3, 9, 10, 12–16, 24, 30 och 33 §§ samt rubrikerna närmast före 10, 13 och 24 §§ förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service skall ha följande lydelse.

1) För att främja kommersiell service får, i den utsträckning det finns medel, stöd lämnas enligt denna förordning.

1)

Senaste lydelse 2000:1148.

Stöd till kommersiell service skall bidra till att uppfylla de nationella hållbarhetsmålen.

2) I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt självstyrelseorgan skall besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel.

2)

Senaste lydelse 2002:855. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet.

Om en kommun i något av de angivna länen är stödmottagare eller har ansökt om stöd, skall dock Verket för näringslivsutveckling handlägga och besluta i stödärendet och i övrigt företräda staten i stället för det regionala självstyrelseorganet eller det kommunala samverkansorganet.

Stöd till kommersiell service lämnas som investeringsbidrag, investeringslån, servicebidrag och hemsändningsbidrag.

Ändamål för vilka investeringsbidrag och investeringslån får lämnas

Stöd till kommersiell service kan lämnas som investeringsbidrag och investeringslån för

 1. anskaffning eller ny-, till- eller ombyggnad eller större reparation av lokaler som behövs för verksamheten och för inredning eller annan utrustning av sådana lokaler,

 2. anskaffning eller ombyggnad eller större reparation av en varubuss som behövs i verksamhet som avses i 4 § 4 och för inredning och annan utrustning av sådana fordon,

 3. kompetenshöjande utbildningsinsatser för butiksägare och anställda inom dagligvaruhandeln, och

 4. kostnader för utarbetande av åtgärdsprogram som syftar till att förbättra företagets lönsamhet och service till hushållen.

Om investeringsbidrag och investeringslån lämnas för samma investering får det totala stödet inte överstiga

 1. två tredjedelar av de godkända utgifterna för investeringar som avses i 11 § första stycket, eller

 2. ett belopp som motsvarar 85 procent av de godkända utgifterna för investeringar som avses i 11 § andra stycket.

Investeringslån

Stöd till kommersiell service kan lämnas som investeringslån för

 1. lån som tas upp för ändamål som anges i 10 §, och

 2. lån eller annan kredit för anskaffning av varulager.

Investeringslån i samband med en investering får lämnas endast om upplåning inte bedöms kunna ske på den allmänna kreditmarknaden.

På ett investeringslån skall ränta betalas från dagen för utbetalning till låntagaren efter den räntesats som fastställs som referensränta för Sverige av Europeiska gemenskapernas kommission. Om ränta eller avbetalning inte betalas på förfallodagen, skall på den förfallna låneskulden en fyra procentenheter högre ränta tas ut till dess att det förfallna lånebeloppet har betalats.

Länsstyrelsen får i undantagsfall medge låntagaren anstånd med räntebetalningen under sammanlagt längst fem år av lånets löptid. Upplupen ränta läggs till lånebeloppet.

Ett investeringslån som lämnas i samband med en investering skall återbetalas inom viss tid som anpassas i huvudsak efter den ekonomiska livslängden på de tillgångar som skall anskaffas med lånemedlen. Lånet skall återbetalas enligt en plan som fastställs av länsstyrelsen genom lika stora avbetalningar under högst 20 år.

Länsstyrelsen får medge anstånd med avbetalning under sammanlagt längst fem år av lånets löptid.

Säkerhet för investeringsbidrag och investeringslån

För investeringsbidrag och investeringslån skall ställas den säkerhet som behövs med hänsyn till stödets storlek, mottagarens ekonomiska ställning och behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet samt till övriga omständigheter.

Länsstyrelsen får anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens anspråk på grund av investeringsbidrag och investeringslån.

Om stödmottagaren har beviljats statligt stöd av någon annan än länsstyrelsen skall länsstyrelsen därvid samråda med den myndighet som har beviljat stödet.

Ett investeringslån får sägas upp till omedelbar betalning om

 1. det kommer fram att beslutet har grundats på oriktiga eller vilseledande uppgifter från stödmottagaren,

 2. stödmottagaren utan medgivande använder stödet för något annat ändamål än det beviljats för,

 3. stödmottagaren försummar att betala föreskriven ränta eller amortering,

 4. ställd säkerhet väsentligt försämras,

 5. det sker en väsentlig ändring i äganderätten eller av ledningen av den verksamhet för vilken stödet har beviljats,

 6. stödmottagaren i övrigt bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för stödet, eller

 7. något annat inträffar som föranleder att stödmottagaren med hänsyn till stödets syfte uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

Beslut om investeringslån skall innehålla upplysningar om bestämmelserna i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:530

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)