Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:536

Utkom från trycket den 27 juni 2005
Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);
utfärdad den 16 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 6 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:155, bet. 2004/05:KU16, rskr. 2004/05:294.

2) I lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område finns bestämmelser om avgifter för tillstånd att sända TV-program och lokalradio.

2)

Senaste lydelse 2001:272.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:536

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Knut Weibull
(Utbildnings- och kulturdepartementet)