Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:547

Utkom från trycket den 29 juni 2005
utfärdad den 16 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkt 1 i bilagan till lagen (2004:629) om trängselskatt skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:151, bet. 2004/05:SkU34, rskr. 2004/05:293.

  1. Karta av vilken framgår var de skattebelagda betalstationerna skall placeras.

 3408917_gif

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)