Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:574

Utkom från trycket den 5 juli 2005
Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln;
utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 b § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312.

3 b §

2) Vid prövning av tillstånd till täkt på kontinentalsockeln av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller andra jordarter skall behovet av det material som kan utvinnas vägas mot de skador på djur- och växtlivet och på miljön i övrigt som täkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte lämnas till en täkt om det kan befaras att den kommer att försämra livsbetingelserna för någon djur- eller växtart som är hotad, sällsynt eller kräver hänsyn av någon annan anledning.

2)

Senaste lydelse 1998:819.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:574

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)