Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:597

Utkom från trycket den 5 juli 2005
Lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler;
utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1845) om tilllämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler2)

1)

Prop. 2004/05:117, bet. 2004/05:NU17, rskr. 2004/05:298.

2)

Senaste lydelse av 5 § 2004:410.

dels att 5 § skall upphöra att gälla,

dels att 3 och 4 §§ skall ha följande lydelse.

3 §

När den behöriga myndigheten genomför en undersökning på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer3) , har den rätt att hos företag och företagssammanslutningar

3)

EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

  1. granska böcker och andra affärshandlingar,

  2. ta kopior av eller göra utdrag ur böcker och andra affärshandlingar,

  3. begära muntliga förklaringar på platsen, och

  4. få tillträde till samtliga lokaler, markområden och transportmedel.

Första stycket gäller också när den behöriga myndigheten bistår kommissionen vid undersökningar enligt samma förordning.

4 §

4) När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om en undersökning enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 har den behöriga myndigheten rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i 3 § 1, 2 och 4.

4)

Senaste lydelse 1996:1441.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten i Stockholm. Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta företaget eller företagssammanslutningen om den behöriga myndighetens begäran om handräckning innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om sådan verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den balken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:597

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)