Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:618

Utkom från trycket den 12 juli 2005
Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.;
utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 § lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:111, bet. 2004/05:UbU14, rskr. 2004/05:309.

2) Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten skall göras för

2)

Senaste lydelse 2002:1083.

  1. inkomst som på grund av 3 kap. 914 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller skatteavtal inte skall tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet, tjänst eller kapital,

  2. studiemedel i form av studiebidrag samt rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, utom den del som avser tilläggsbidrag,

  3. skattefria stipendier till den del de överstiger 3 000 kronor per månad, och

  4. ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukfall som inträffat före år 1991.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:618

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)