Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:623

Utkom från trycket den 12 juli 2005
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 22 juni 2005.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

AVDELNING 1

VERKSAMHETER

Benämning av miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

 

Kod utifrån SNI

 

Prövningsnivå

 

MALM, MINERAL, KOL, TORV, OLJA, M.M.

 
 
 

Kol, torv

 
 
 

provbrytning av stenkol

 

10.1-3

 

B

 

täkt av torv,

 

10.3-0

 

B

 

med undantag för

 
 
 

– åtgärder som vidtas av markinnehavare för husbehov,

 
 
 

– åtgärder i vattenområden som kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken,

 
 
 

– åtgärder som kräver tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, eller

 
 
 

– täkt av torv som bearbetningskoncession har lämnats för enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

 
 
 

framställning, bearbetning, eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt baserad på mer än 500 ton torv per år

 

10.3-1

 

C

 

Råpetroleum och naturgas

 
 
 

Andra mineral

 
 
 

täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller andra jordarter,

 

14.2-0

 

B

 

med undantag för

 
 
 

– åtgärder som vidtas av markinnehavare för husbehov,

 
 
 

– åtgärder i vattenområden som kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken, eller

 
 
 

– åtgärder som kräver tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

 
 
 

berg- eller gruskrossverk eller sorteringsverk för sand, grus, sten eller morän om verksamheten inte omfattas av punkterna 10.3-0 eller 14.2-0

 

14.2-1

 

C

 

LIVSMEDEL, DRYCKESVAROR, M.M.

 
 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:623

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

2. Tillstånd till täkt skall fortsätta att gälla om det har meddelats med stöd av 12 kap. 1 § miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken. Tillstånden skall anses meddelade enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)