Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:627

Utkom från trycket den 12 juli 2005
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 30 juni 2005.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

AVDELNING 1

VERKSAMHETER

Benämning av miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

 

Kod utifrån SNI

 

Prövningsnivå

 

RADIOAKTIVT AVFALL

 
 
 

anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220)

 

90.004-4

 

A

 

KVICKSILVERAVFALL

 
 
 

anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar

 

90.006-8

 

A

 

MOTORBANOR

 
 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:627

Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2005.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)