Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:636

Utkom från trycket den 26 juli 2005
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 14 juli 2005.

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

dels att 26 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 27 a §, av följande lydelse.

1) Registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) får göras i fråga om den som skall anställas eller på annat sätt delta i verksamhet vid sådana anläggningar, byggnader, bostäder m.m. som avses i 27 §. Sådan registerkontroll får också göras i fråga om den som en polismyndighet skall förordna enligt 16 § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd. Registerkontroll får endast göras om den som säkerhetsprövningen avser kan antas komma att anställas eller på annat sätt delta i den aktuella verksamheten eller, i fall som avses i andra meningen, förordnas. Om det finns synnerliga skäl får kontroll göras utan ett sådant antagande.

1)

Senaste lydelse 1997:38.

För en sådan person som skall förordnas enligt 16 § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd beslutas registerkontroll av den myndighet som förordnar personen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:636

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)