Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:658

Utkom från trycket den 13 september 2005
Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;
utfärdad den 1 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:119, bet. 2004/05:JuU27, rskr. 2004/05:290.

13 §

Den dömde får hindras att lämna det särskilda ungdomshemmet och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att verkställigheten skall kunna genomföras. Den dömde får också hindras att disponera sitt pass. Den dömdes rörelsefrihet får även inskränkas, när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens säkerhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:658

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)