Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:674

Utkom från trycket den 27 september 2005
Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion;
utfärdad den 15 september 2005.

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

1) Vid handläggning med tre eller flera ledamöter skall ordföranden vara ordinarie domare i hovrätten eller av regeringen för viss tid anställd hovrättslagman eller hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning. Minst ytterligare en ledamot skall vara eller ha varit ordinarie domare. En av regeringen för viss tid anställd rådman i tingsrätt eller ett hyresråd jämställs här med en ordinarie domare.

1)

Senaste lydelse 2000:114. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.

Om det finns särskilda skäl, får hovrätten för ett särskilt mål eller ärende förordna den som har varit ordinarie domare i hovrätt eller den som är ordinarie domare i en annan hovrätt att tjänstgöra som ordförande.

Hovrätten får för ett särskilt mål eller ärende förordna ett fastighetsråd att tjänstgöra som miljöråd eller ett miljöråd att tjänstgöra som fastighetsråd. När ett fastighetsråd eller ett miljöråd har förhinder eller om det finns andra särskilda skäl, får hovrätten för ett särskilt mål eller ärende förordna ett annat fastighetsråd eller miljöråd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:674

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)