Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:675

Utkom från trycket den 27 september 2005
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion;
utfärdad den 15 september 2005.

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

1) Vid handläggning med två eller flera ledamöter skall ordföranden vara ordinarie domare i kammarrätten eller av regeringen för viss tid anställd kammarrättslagman eller kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning. När tre eller flera ledamöter deltar vid handläggning av mål skall minst ytterligare en ledamot vara eller ha varit ordinarie domare. En av regeringen för viss tid anställd rådman i länsrätt jämställs här med en ordinarie domare.

1)

Senaste lydelse 2001:985. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Om det finns särskilda skäl får kammarrätten för särskilda mål förordna den som har varit ordinarie domare i kammarrätt eller den som är ordinarie domare i en annan kammarrätt att tjänstgöra som ordförande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:675

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)