Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:685

Utkom från trycket den 4 oktober 2005
Lag om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om föräldrabalken2)

1)

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

dels att nuvarande 20 kap. 11 § skall betecknas 20 kap. 10 §,

dels att 20 kap. 12 § skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 20 kap. 11 §, av följande lydelse.

Prövningstillstånd krävs inte för att hovrätten skall pröva tingsrättens dom eller beslut, om överklagandet avser en fråga om vårdnad, boende eller umgänge som har prövats genom domen eller beslutet.

Hovrättens dom eller slutliga beslut i mål om underhåll enligt 7 kap. får inte överklagas. Hovrätten får dock tillåta att domen eller beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken.

Första stycket första meningen gäller inte, om någon annan del av domen överklagas.

Hovrättens beslut i frågor som avses i 10 § får aldrig överklagas. Detsamma gäller ärenden som först har handlagts av överförmyndaren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:685

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)