Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:688

Utkom från trycket den 4 oktober 2005
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 37 kap. 8 § brottsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

8 §

2) Bestämmelserna i 7 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt beträffande den som har dömts till skyddstillsyn.

2)

Senaste lydelse 2005:45.

Den som har dömts till skyddstillsyn får hos hovrätten överklaga ett beslut av övervakningsnämnden i frågor som avses i 26 kap. 15 § eller 28 kap. 5 a § andra stycket, 7 eller 11 §. Överklagandet skall ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden räknas från den dag då klaganden fick del av beslutet. I hovrätten tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts beslut. Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten skall pröva övervakningsnämndens beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:688

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Maria Kelt
(Justitiedepartementet)