Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:689

Utkom från trycke den 4 oktober 2005
Lag om ändring i utsökningsbalken;
utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 kap. 16 a § utsökningsbalken2) skall upphöra att gälla.

1)

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2)

Senaste lydelse av 18 kap. 16 a § 1996:248.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:689

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)