Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:694

Utkom från trycket den 4 oktober 2005
Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.;
utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 och 17 §§ lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2)

Lagen omtryckt 1984:294.

3) Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken skall tillämpas vid Marknadsdomstolen.

3)

Senaste lydelse 1993:22.

Vid Marknadsdomstolens sammanträden skall protokoll föras. Berättelser som lämnas under förhör i bevissyfte behöver inte dokumenteras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:694

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)