Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:703

Utkom från trycket den 4 oktober 2005
Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334);
utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 31 § skuldsaneringslagen (1994:334)2) skall upphöra att gälla.

1)

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2)

Senaste lydelse av 31 § 1996:267.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:703

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)