Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:706

Utkom från trycket den 4 oktober 2005
Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);
utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 51 § marknadsföringslagen (1995:450) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2) När Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden efter överklagande enligt 43 §, skall det som sägs om hovrätten i 49, 50 och 52 kap. rättegångsbalken och i 39 § första stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden i stället gälla Marknadsdomstolen. Prövningstillstånd krävs dock inte för att Marknadsdomstolen skall pröva tingsrättens avgörande.

2)

Senaste lydelse 1999:114.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:706

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)