Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:718

Utkom från trycket den 18 oktober 2005
Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.;
utfärdad den 29 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1.

2) I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar som

2)

Senaste lydelse 2004:1377.

  1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (2005:716) (asylsökande),

  2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller

  3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.

Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:718

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

BARBRO HOLMBERG
Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)