Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:721

Utkom från trycket den 18 oktober 2005
Lag om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar;
utfärdad den 29 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1.

2 §

2) Introduktionsersättning får beviljas

2)

Senaste lydelse 1996:1383.

  1. utlänningar som överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut,

  2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande,

  3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

  4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en utlänning som avses under 1–3.

Ersättning enligt 4 får lämnas endast för en utlänning som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den person som han eller hon har anknytning till först togs emot i en kommun.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:721

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)