Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:729

Utkom från trycket den 18 oktober 2005
utfärdad den 29 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1.

2) Beslut om vård med stöd av denna lag hindrar inte beslut om

2)

Senaste lydelse 2003:1162.

  1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),

  2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,

  3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,

  4. utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge,

  5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,

  6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

  7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen, eller

  8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

Vård med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första stycket har verkställts.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:729

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Christian Groth
(Socialdepartementet)