Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:730

Utkom från trycket den 18 oktober 2005
Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård;
utfärdad den 29 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05:SfU18, rskr. 2005/06:2.

17 §

2) I fråga om upphörande av rättspsykiatrisk vård i samband med avvisning, utvisning, överlämnande och utlämning gäller bestämmelserna i 29 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

2)

Senaste lydelse 2003:1164.

I fråga om en patient som är utlänning upphör den rättspsykiatriska vården vid verkställighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats med stöd av 23 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).

Om beslut har meddelats att verkställigheten av en påföljd som innebär överlämnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken till rättspsykiatrisk vård skall föras över till en annan stat, upphör den rättspsykiatriska vården vid verkställighet av beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:730

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Christian Groth
(Socialdepartementet)