Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:731

Utkom från trycket den 18 oktober 2005
Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård;
utfärdad den 29 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 29 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05:SfU18, rskr. 2005/06:2.

2) Har beträffande någon som vårdas enligt denna lag beslut meddelats om

2)

Senaste lydelse 2003:1163.

  1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),

  2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,

  3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,

  4. utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge,

  5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,

  6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

  7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen, eller

  8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder,

får utan hinder av tvångsvården verkställighet av beslutet ske, om det begärs av den myndighet som skall verkställa beslutet och chefsöverläkaren finner att patientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs. Tvångsvården upphör i sådant fall när beslutet har verkställts.

I fråga om en patient som är utlänning upphör tvångsvården vid verkställighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats med stöd av 23 kap. 2 § utlänningslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:731

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Christian Groth
(Socialdepartementet)