Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:732

Utkom från trycket den 18 oktober 2005
utfärdad den 29 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 4 § lagen (1962:381)2) om allmän försäkring skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1.

2)

Lagen omtryckt 1982:120.

3) Om den försäkrade har beviljats uppehållstillstånd i Sverige med tilllämpning av 4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (2005:716) skall som faktisk försäkringstid även tillgodoräknas tid då han eller hon har varit bosatt i sitt tidigare hemland från och med det år då han eller hon fyllde 16 år till tidpunkten då han eller hon först ankom till Sverige. Därvid skall en så stor andel av tiden i hemlandet tillgodoräknas som svarar mot förhållandet mellan den tid under vilken den försäkrade har varit bosatt i Sverige, inräknad den tid som avses i 3 § 2, från den första ankomsten till landet till och med året före försäkringsfallet och hela tidsrymden från det att den försäkrade första gången kom till landet till och med året före försäkringsfallet. Vid beräkning enligt detta stycke bortses från tid för vilken den försäkrade, vid bosättning i Sverige, har rätt till sådan ersättning från det andra landet och som inte enligt 11 § andra stycket skall ligga till grund för beräkning av garantiersättning.

3)

Senaste lydelse 2002:309.

Med tid för bosättning i hemlandet likställs tid under vilken den försäkrade före den första ankomsten till Sverige befunnit sig i annat land där han eller hon beretts en tillfällig fristad.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:732

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)