Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:756

Utkom från trycket den 15 november 2005
Lag om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen;
utfärdad den 3 november 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2, 3 och 5 §§ lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:154, bet. 2005/06:UU4, rskr. 2005/06:4.

Om en anläggning i Sverige skall inspekteras, fattar regeringen de beslut som behövs för att inspektionen skall kunna genomföras. Regeringen skall därvid närmare ange de åtgärder som får företas vid inspektionen samt utse en myndighet med uppgift att närvara vid inspektionen och att biträda den internationella inspektionsgruppen.

Vid inspektioner av anläggningar i Sverige med stöd av konventionens artikel VI och anslutande bestämmelser i bilaga 2 om genomförande och verifikation (rutininspektioner) fattas de beslut som avses i första stycket av den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen bestämmer även vilken myndighet som skall närvara vid rutininspektioner.

Innan ett beslut enligt 2 § fattas skall den som kan komma att beröras av inspektionen ges tillfälle att yttra sig, om detta kan göras inom den tid som står till förfogande. Tillfälle till yttrande behöver inte ges om det kan befaras att inspektionens genomförande därigenom skulle bli allvarligt försvårat eller det annars finns särskilda skäl att avstå från yttrande.

Den myndighet som skall närvara vid inspektionen får besluta i frågor om inspektionens genomförande. En sådan fråga skall dock hänskjutas till regeringen, om den internationella inspektionsgruppen begär det eller frågan annars är av särskild vikt. Om en fråga rör någon enskilds rätt, skall den hänskjutas till regeringen också på begäran av den enskilde.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att verkställa ett beslut enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:756

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)