Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:771

Utkom från trycket den 22 november 2005
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion;
utfärdad den 10 november 2005.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion1) skall införas en ny paragraf, 53 a §, av följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:985.

En ordinarie domare som vill vara kvar i anställningen efter uppnådd ålder för avgångsskyldighet skall ansöka om detta hos Domstolsverket. Ansökan skall ges in till Domstolsverket senast fyra månader innan sökanden uppnår nämnda ålder. Om Domstolsverket anser att ansökan inte bör beviljas, skall ärendet överlämnas till regeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:771

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)