Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:779

Utkom från trycket den 22 november 2005
Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
utfärdad den 10 november 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:98, bet. 2004/05:NU15, rskr. 2004/05:296.

2) Tullverket skall på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Fiskeriverket, Statens jordbruksverk, Järnvägsstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konsumentverket, kronofogdemyndighet, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Radio- och TV-verket, Sveriges riksbank, Statens räddningsverk, Skatteverket, Sjöfartsverket, Statistiska centralbyrån, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Vägverket. Tullverket skall vidare på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

2)

Senaste lydelse 2003:732.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:779

Denna lag träder ikraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)