Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:813

Utkom från trycket den 2 december 2005
Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;
utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 8 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:178, bet. 2005/06:LU4, rskr. 2005/06:32.

2) Om en ekonomisk förening äger samtliga aktier i ett dotteraktiebolag, kan föreningens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att bolaget skall gå upp i föreningen. Bolagets styrelse skall anmäla avtalet för registrering hos bolagets registreringsmyndighet.

2)

Senaste lydelse 2000:33.

Fusion får ske endast om föreningen och bolaget har samma redovisningsvaluta.

I fråga om det fortsatta fusionsförfarandet tillämpas 6 § samt 7 § första stycket, andra stycket första och tredje meningarna samt tredje stycket. Vad som sägs där om överlåtande förening skall i stället gälla bolaget.

Fusion får inte ske, om dotteraktiebolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:813

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)