Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:814

Utkom från trycket den 2 december 2005
Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden;
utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:178, bet. 2005/06:LU4, rskr. 2005/06:32.

Allmänna arvsfonden består av egendom som tillfallit fonden genom arv, gåva, testamente eller förmånstagarförordnande i försäkringsavtal, enligt 32 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) eller genom domstolsbeslut.

Vad som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv gäller också egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:814

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Christian Groth
(Socialdepartementet)