Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:815

Utkom från trycket den 2 december 2005
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 24 november 2005.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 14 § aktiebolagsförordningen (2005:559) skall ha följande lydelse.

14 §

När ett aktiebolag registreras antecknas

  1. bolagets organisationsnummer,

  2. dagen för bolagets bildande,

  3. uppgifter som avses i 3 kap. 1 § första stycket samt 8 kap. 43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551),

  4. uppgift om bolagskategori och, i förekommande fall, uppgift om att bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning,

  5. tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges i bolagsordningen,

  6. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit sådan, och

  7. bolagets postadress.

Om bolaget skall ha euro som redovisningsvaluta, skall också detta antecknas.

Om bolaget har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, skall även dagen för tillståndet antecknas.

Anges lydelsen av bolagets firma i bolagsordningen på främmande språk, skall lydelsen antecknas.

Har bolagets verksamhet helt eller delvis annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna, skall syftet antecknas.

Även e-postadress och telefonnummer till bolaget får antecknas.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)