Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:829

Utkom från trycket den 2 december 2005
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.

2) Arbetsgivaravgifterna är 27,88 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

2)

Senaste lydelse 2004:1244.

1. sjukförsäkringsavgift

 

8,64 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

4,45 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 
 

3) Egenavgifterna är 26,31 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

3)

Senaste lydelse 2004:1056.

1. sjukförsäkringsavgift

 

9,61 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

1,91 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:829

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som beta- las ut från och med den 1 januari 2006.

3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2006. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2005 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2005 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)