Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:836

Utkom från trycket den 2 december 2005
Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);
utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om aktiebolagslagen (2005:551)

1)

Prop. 2004/05:158, bet. 2005/06:FiU9, rskr. 2005/06:44.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64, Celex 32003L0071).

dels att 11 kap. 12–20 §§ och rubrikerna närmast före 11 kap. 12 § skall utgå,

dels att 19 kap. 35 § och 29 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

35 §

Vid ett publikt aktiebolags överlåtelse av egna aktier på annat sätt än som anges i 32 § tillämpas

 1. vad som gäller vid nyemission av aktier enligt:

  11 kap. 2 § första stycket om beslutanderätt,

  11 kap. 5 § om emissionsbevis m.m.,

  11 kap. 8 § om registrering av teckningsrätter m.m. i avstämningsbolag,

  13 kap. 1 § första och andra styckena om företrädesrätt,

  13 kap. 2 § om beslut att avvika från aktieägarnas företrädesrätt,

  13 kap. 3 § om upprättande av förslag till beslut,

  13 kap. 6 § om kompletterande information,

  13 kap. 7 § om apportegendom och kvittning,

  13 kap. 8 § om revisorsgranskning,

  13 kap. 9 § om tillhandahållande av förslag till beslut m.m.,

  13 kap. 10 § om kallelsens innehåll,

  13 kap. 12 § om underrättelse,

  13 kap. 13 § om hur teckning skall ske,

  13 kap. 18 § om tilldelning av aktier,

  13 kap. 31 § första stycket om styrelsebeslut under förutsättning av bolagsstämmans godkännande,

  13 kap. 35 § om styrelsebeslut enligt bolagsstämmans bemyndigande,

 2. vad som gäller vid nyemission eller överlåtelse av aktier enligt 16 kap., och

 3. vad som enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument gäller om prospekt vid erbjudanden av finansiella instrument till allmänheten.

I fråga om styrelsebeslut under förutsättning av bolagsstämmans godkännande gäller 13 kap. 31 § andra stycket, 32 och 33 §§ i tillämpliga delar. I fråga om styrelsebeslut enligt bemyndigande av bolagsstämman gäller 13 kap. 36 och 38 §§ i tillämpliga delar.

1 §

En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.

Om bolaget har upprättat prospekt, erbjudandehandling som avses i 2 a kap. 3 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller ett sådant dokument som avses i 2 a kap. 1 § eller 2 b kap. 2 § samma lag, gäller vad som sägs i första stycket andra meningen även skada som tillfogas genom överträdelse av 2, 2 a eller 2 b kap. nämnda lag eller kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser3) .

3)

EUT L 186, 18.7.2005, s. 3 (Celex 32004R0809).

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)