Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:854

Utkom från trycket den 2 december 2005
Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd;
utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

1)

Prop. 2004/05:156, bet. 2005/06:TU2, rskr. 2005/06:7.

dels att 10, 21 och 29 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

9 a §

Om det finns skälig anledning att anta att ett svenskt fartyg i något väsentligt avseende har brister i sitt sjöfartsskydd som gör att det inte uppfyller föreskrivna krav eller kraven i fartygets skyddsplan, får den som utövar tillsyn över svenska fartyg enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr 725/2004 eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag meddela

  1. förbud mot fartygets resa,

  2. förbud mot att utföra viss verksamhet eller använda viss utrustning,

  3. förbud mot eller föreläggande att anlöpa eller avgå från en viss uppehållsplats.

Om det inte finns tillräckliga skäl att meddela ett förbud eller föreläggande enligt första stycket, får fartygets redare eller ägare föreläggas att vidta åtgärder för att avhjälpa bristen eller uppfylla kravet inom viss tid.

10 §

Ett beslut om förbud eller föreläggande enligt bestämmelserna i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004 eller enligt 9 eller 9 a § får förenas med vite.

21 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att beslut enligt 4 § andra stycket får fattas även av annan myndighet än Sjöfartsverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

  1. föreskrifter om vilka åtgärder en hamnanläggnings skyddsplan skall innehålla,

  2. föreskrifter om sjöfartsskyddsdeklarationer,

  3. föreskrifter om tillsyn, och

  4. föreskrifter om avgifter till staten för sjöfartsskyddet.

29 §

Ett beslut som meddelats inom Sjöfartsverket och som, enligt vad regeringen meddelar föreskrifter om, skall underställas någon inom verket, får inte överklagas.

Beslut enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr 725/2004 rörande undantag för en hamnanläggning från att omfattas av förordningen och rörande likvärdiga skyddsarrangemang får överklagas till regeringen. Övriga beslut enligt denna lag eller enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr 725/2004 som inte skall underställas någon får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:854

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)