Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:855

Utkom från trycket den 2 december 2005
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);
utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364)

1)

Prop. 2004/05:156, bet. 2005/06:TU2, rskr. 2005/06:7.

dels att 6 kap. 1 § samt 7 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 7 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

2) Ett fartygs resa får förbjudas, om det finns skälig anledning att anta att

2)

Senaste lydelse 2004:416.

 1. fartyget inte är sjövärdigt för resa i den avsedda farten,

 2. fartyget i något väsentligt avseende har brister i skyddet mot ohälsa eller olycksfall,

 3. fartyget inte är lastat eller barlastat på ett betryggande sätt,

 4. fartyget medför fler passagerare än det högsta tillåtna antalet,

 5. fartyget inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan,

 6. rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation,

 7. bestämmelserna i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän inte efterlevs och detta innebär en uppenbar fara för sjömännens eller arbetstagarnas hälsa och säkerhet,

 8. väder- eller sjöförhållandena är så ogynnsamma att resan skulle innebära allvarliga risker för människor eller miljön,

 9. fartyget inte uppfyller föreskrivna krav på märkning med IMO-identifikationsnummer, eller

 10. fartyget inte uppfyller föreskrivna krav avseende sådana handlingar med fartygshistorik som skall finnas ombord på fartyget.

Om det är fråga endast om brister i anordningar för arbetet eller i arbetsredskap får i stället användningen av anordningarna eller redskapen förbjudas tills rättelse har skett.

Likaså får, i stället för förbud enligt första stycket, användningen av en viss lokal, arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst ämne förbjudas tills rättelse har skett om det finns skälig anledning att anta att användningen innebär risk för ohälsa eller olycksfall.

Certifikat och dokument m.m.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att

 1. fartyg, utöver certifikat som anges i denna lag, skall ha certifikat eller intyg om något visst förhållande som regleras i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,

 2. utländska fartyg vid sjöfart inom Sveriges sjöterritorium skall ha certifikat utfärdade av behörig utländsk myndighet eller motsvarande handlingar, samt

 3. utländska rederier, som bedriver sjöfart med svenskt fartyg eller använder annat fartyg till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium, skall ha ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation utfärdat av en behörig utländsk myndighet eller en motsvarande handling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om märkning av fartyg med IMO-identifikationsnummer och om sådana handlingar med fartygshistorik som skall finnas ombord på fartyg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:855

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)