Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:857

Utkom från trycket den 2 december 2005
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 24 november 2005.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 6 §, av följande lydelse,

dels att rubriken till 3 kap. skall ha följande lydelse.

Certifikat och dokument m.m.

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om märkning av fartyg med IMO-identifikationsnummer och om sådana handlingar med fartygshistorik som skall finnas ombord på fartyg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:857

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)