Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:885

Utkom från trycket den 9 december 2005
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i brottsbalken2) skall införas en rubrik till 6 kap. som skall lyda ”Om sexualbrott”.

1)

Bet. 2005/06:JuU5, rskr. 2005/06:56.

2)

Senaste lydelse av rubriken till 6 kap. 2005:90.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:885

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Maria Kelt
(Justitiedepartementet)