Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:897

Utkom från trycket den 9 december 2005
utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (2004:629) om trängselskatt skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:21, bet. 2005/06:SkU8, rskr. 2005/06:77.

2) Skattepliktig är inte

2)

Senaste lydelse 2004:1037.

  1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,

  2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,

  3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,

  4. bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret används i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490),

  5. bil som är utrustad med teknik för drift

    a) helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller

    b) med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller

  6. bil som enligt 6 eller 7 § undantagits från skatteplikt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:897

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)