Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:908

Utkom från trycket den 9 december 2005
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 913 §§ sparbankslagen (1987:619)2) skall upphöra att gälla vid utgången av år 2005.

1)

Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005. Senaste lydelse av 7 kap. 9 § 1999:123.

Har inlösen av aktier enligt 7 kap. 9 § påkallats före utgången av år 2005, gäller äldre bestämmelser om förutsättningar för inlösen, om bestämmande av lösenbelopp och om förfarandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Mats Walberg
(Finansdepartementet)